ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Со оваа информација, ги информираме членовите како субјекти на лични податоци за начинот и постапката на остварување на нивните права во однос на личните податоци кои се обработуваат од страна на Шаховскиот клуб АЛКАЛОИД Скопје (во понатамошниот текст “Шаховскиот клуб”) согласно одредбите од Законот за заштита на личните податоци.

Како членови чии лични податоци се обработуваат од страна на АЛКАЛОИД АД Скопје, имате право да бидете детално информирани за:

 • Идентитет на контролорот (Шаховскиот клуб) и контакт податоци за истиот
 • Контакт податоци на Офицерот за заштита на личните податоци
 • Целите и правната основа за обработката
 • Легитимните интереси на Шаховскиот клуб (ако се врши обработка согласно оваа правна основа)
 • Категориите на субјекти чии податоци се обработуваат и категории на лични податоци што се обработуваат
 • Корисници на кои личните податоци се даваат на користење
 • Рок на чување
 • Дали се врши пренос на податоците во трети земји

Оваа информација за остварување на правата на членовите е објавена на веб-страницата на Шаховскиот клуб, а воедно оваа информација може да ја добиете во службените простории на Шаховскиот клуб, или да Ви биде директно доставена во хартиена или електронска форма.

Оваа информација освен на членовите на Шаховскиот клуб, се однесува и на учесниците на турнири во организација на Шаховскиот клуб.

А. ПРАВА НА СУБЈЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Како член чии лични податоци се обработуваат од страна на Шаховскиот клуб, имате право да поднесете барања за остварување на Вашите права пропишани со закон и тоа:

Право на пристап

На Ваше барање, Шаховскиот клуб има обврска да Ве информира кои податоци ги собира за Вас, за кои цели ги обработува, колку долго ги чува и дали ги открива на трети страни.

Право на исправка на лични податоци

На Ваше барање, Шаховскиот клуб ќе изврши исправка и дополнување на Вашите лични податоци, ако податоците се нецелосни, неточни или неажурирани и доколку нивната обработка не е во согласност со одредбите на Законот за заштита на личните податоци.

Право на бришење

На Ваше барање, Шаховскиот клуб ќе ги избрише Вашите лични податоци ако е исполнета целта заради која биле обработувани, ако сте ја повлекле согласноста за обработка, ако податоците биле незаконски обработувани, ако приговарате на обработката или заради почитување на законската обврска на Шаховскиот клуб за бришење на податоците кога веќе не постои правна основа за обработка.

Право на ограничување на обработката на лични податоци

На Ваше барање, Шаховскиот клуб ќе ја ограничи обработката на Вашите лични податоци, ако ја оспорувате нивната точност, во периодот додека не ја потврдиме нивната точност, ако сметате дека обработката е незаконита, но се спротивставувате на бришењето или ако податоците Ви се потребни за остварување на правни барања.

Право на преносливост на податоците

На Ваше барање, Шаховскиот клуб ќе Ви ги пренесе личните податоци во структуриран, вообичаено користен и машински читлив формат или ќе ги пренесе во друг клуб. Ова право е применливо кога се врши обработка на лични податоци врз основа на согласност или договор и кога обработката се врши со автоматизирани средства.

Приговор

Вие имате право на приговор врз основа на конкретна ситуација поврзана со Вас, ако обработката на Вашите лични податоци се заснова на легитимен интерес или за цели на научни или историски истражувања или за статистички цели.

Барање за повлекување на претходна согласност

Вие во секое време можете да ја повлечете претходно дадената согласност за обработка на Вашите лични податоци. Барањето за повлекување на согласност, поднесете го до Шаховскиот клуб АЛКАЛОИД Скопје согласно постапката опишана подолу.

Б. ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА

Начин на достава на барањето

За остварување на правата од секција А од оваа Информација, можете да поднесете соодветно барање. Барањата за остварување на секое одделно право, објавени се на интернет страната на Шаховскиот клуб . Соодветното барање може да се поднесе на повеќе начини:

a)Во печатена форма со пополнување на соодветното барање и негово доставување лично или по пошта во плик со назнака „Барање за__________ (да се внесе соодветниот назив за барањето) до архивата на Шаховскиот клуб АЛКАЛОИД Скопје, на адреса бул. Александар Македонски 12, 1000 Скопје, Република Северна Македонија, со посебна назнака “до Офицерот за заштита на лични податоци”

б)Во електронска форма, со пополнување на соодветното барање и негово доставување на мејл адресата на Офицерот за заштита на лични податоци [email protected]

в)На телефонски број на Офицерот за заштита на лични податоци: +389 2 3104 000

Барањето треба да биде читливо и уредно пополнето и потпишано. Во склоп на секој образец/барање се наведени насоки за пополнување на истото.

Барањето испратено до Шаховскиот клуб АЛКАЛОИД Скопје, задолжително треба да ги содржи следните податоци:

 • Ваша идентификација – целосно име и презиме
 • Контакт информации за повратна информација: адреса, телефон, електронска пошта
 • Образложение и основ за барањето
 • Доколку е назначено во самото барање, потврда за Ваша идентификација

Постапување по барањето

Одговорно лице за постапување по однос на Вашето барање е Офицерот за заштита на лични податоци. По прием на барањето, истото се заведува во регистарот на примени барања и се пристапува кон негово разгледување. Доколку Офицерот за заштита на лични податоци има основано сомневање во врска со Вашиот идентитет, како подносител на барањето, може да побара да доставите дополнителни информации со цел потврдување на идентитетот. Доколку Вашиот идентитет се потврди, се пристапува кон проценка на основаноста на барањето. Доколку, и покрај доставувањето на дополнителни информации, Вашиот идентитет не може да биде утврден, барањето се одбива со доставување на образложение.

Офицерот за заштита на податоците има право да Ви побара дополнителни документи или информации со цел остварување на Вашето право. Информацијата која што ќе Ви биде испратена во писмена, односно електронска форма, ќе биде во форма на известување по однос на барањето, со кое што ќе бидете информирани за активностите преземени од страна на Шаховскиот клуб, заклучокот и поуката за понатамошно постапување. Доколку Вашето барање биде одбиено, во известувањето ќе бидат наведени причините за неможноста за остварување на правото, заклучокот и поуката за понатамошно постапување.

Известувањата ќе бидат испратени до Вас во писмена, односно електронска форма каде што е можно, освен ако побарате поинаку.

Рокови на постапување

Шаховскиот клуб е должен да Ви достави информација за преземените активности без непотребно одложување и во секој случај согласно законски определените рокови, во рок од 1 месец, односно најдоцна во рок од 3 месеци во случај на комплексност на барањето. Шаховскиот клуб ќе Ве информира за секое продолжување на рокот, во рок од еден (1) месец од денот на приемот на барањето, заедно со причината за одложувањето.

Доколку Шаховскиот клуб не преземе активности по Вашето барање во рок од еден месец од приемот на барањето, Шаховскиот клуб има обврска да Ве извести за причините за непреземање на активности и за можноста да поднесете барање до АЗЛП, како и за можноста за користење на судска заштита.

Рокот за постапување по барање за исправка на Вашите лични податоци е 15 дена. Рокот за постапување по барање за бришење на Вашите лични податоци е 30 дена.

Наплата на надомест

Согласно законот за заштита на лични податоци, обезбедувањето на потребните информации во поглед на Вашето барање се овозможуваат без надоместок. Во исклучителни ситуации, доколку Шаховскиот клуб процени дека Вашето барање е очигледно неосновано или прекумерно, особено заради повторувачкиот карактер, Шаховскиот клуб може да Ви наплати надоместок, за што ќе Ве информира, имајќи ги предвид обемот, сложеноста и времето потребно за обезбедување на информацијата или комуникацијата или постапувањето по барањето.

Шаховскиот клуб е има право да го одбие Вашето барање, доколку не се согласите да го платите побараниот надомест потребен за да се преземат соодветните активности.

Затварање на барањето

Со доставувањето на потребното известување од страна на Шаховскиот клуб до Вас, се смета дека барањето е затворено.

Доколку имате дополнителни прашања или барања во врска со обработката на личните податоци од страна на Шаховскиот клуб како контролор, истите треба да ги упатите до Офицерот за заштита на личните податоци, преку телефонскиот број +389 2 3104 000 или преку електронската пошта [email protected]

Шаховскиот Клуб Алкалоид Скопје посветува големо внимание на заштитата на личните податоци во секој сегмент на своите активности преку имплементација на стандардите утврдени со законските и подзаконските прописи за заштита на личните податоци во Република Северна Македонија и интерните акти на компанијата. Со оваа Информација за приватност, ве информираме како Шаховскиот Клуб Алкалоид Скопје (во натамошниот текст ,, Шаховски Клуб”) ги обработува и заштитува вашите лични податоци (во натамошниот текст ,,лични податоци”), како и кои законски права можете да ги остварите од аспект на заштитата на личните податоци.

Оваа информација освен на членовите на Шаховскиот клуб, се однесува и на учесниците на турнири во организација на Шаховскиот клуб.

Кои се правните основи за обработка на вашите лични податоци?

Ние ја почитуваме вашата приватност и собираме, обработуваме и чуваме лични податоци законито, транспарентно и правично, а притоа, обработката е ограничена само на оние лични податоци што се неопходни за исполнување на целта заради која се обработуваат. Правни основи за обработка на вашите лични податоци се: (i) исполнување на законските обврски што Шаховски Клуб е должен да ги почитува (ii) исполнување на договорна обврска потребна за исполнување на договор каде вие се јавувате како договорна страна (iii) исполнување на статутарна обврска (iii) а по исклучок, Шаховски Клуб врши обработка на ваши лични податоци врз основа на ваша согласност.

За која цел ги обработуваме вашите лични податоци?

Ние ги обработуваме вашите податоци заради управување со Шаховскиот Клуб како и заради исполнување на целите заради кои е основан Шаховскиот клуб (промовирање и развивање на шаховскиот спорт, учество во организиран систем на натпревари, организација на натпревари и подготовка на играчите за учество на натпревари, како активности кои придонесуваат за унапредување на шаховската игра, усовршување и остварување на повисоки спортски резултати, но и остварување на права и обврски од договор).

Кој има пристап до вашите лични податоци?

 • Лица кои имаат реална потреба да дојдат во контакт со вашите лични податоци и имаат овластување да вршат обработка на податоците, заради остварување на целта за која се дадени;
 • Одредени друштва од Република Северна Македонија ангажирани од страна на Шаховскиот Клуб со цел изведување помошни активности за обработка на податоците, при што секое вакво друштво е обврзано договорно од страна на Шаховскиот Клуб да ја заштити тајноста на податоците и да постапува според упатствата на Шаховскиот Клуб и во согласност со важечките законски прописи за заштита на личните податоци.
 • Банкарски институции со цел да се изврши исплатата;
 • Шаховска федерација на Македонија и секоја јавна институција до која Шаховскиот Клуб е должен да ги достави Вашите лични податоци, a се заснова на законска обврска што произлегува од важечките законски прописи или врз основа на барање од суд или друго официјално барање засновано на закон;
 • Во одредени исклучителни ситуации заради извршување или учество во правни постапки, пристап до Вашите Лични податоци може да имаат и судови и други органи за спроведување на законот или правни застапници доколку истото е дозволено во рамки на законот.

Кои категории на лични податоци ги обработуваме за вас?

Бидејќи целосно го почитуваме принципот на минимален обем на податоци, ги собираме само оние податоци што се неопходни, релевантни и ограничени на потребите за целите за кои се обработуваат. Шаховскиот Клуб ги собира вашите лични податоци, директно од вас и тоа:

 • Податоци за ваша идентификација – име и презиме, фотографија (само за членовите на шаховски клуб), датум и место на раѓање, град, матичен број, копија од документ за идентификување (само за странски државјани), Фиде код.
 • Контакт податоци – домашна адреса, телефонски број и е-пошта;
 • Финансиски информации (само кога се вршат исплати) – број на трансакциска сметка
 • Други информации што ќе изберете да ги споделите со нас.

Колку долго ги чуваме Вашите Лични податоци?

Вашите податоци се чуваат како документација од трајна вредност.

Како ги чуваме Вашите Лични податоци?

Ние се грижиме да бидат преземени сите технички, организациски и процедурални мерки за обезбедување на највисоко ниво на тајност и заштита на обработката на Вашите лични податоци, со цел спречување неовластен пристап, неовластено откривање или евентуална злоупотреба на истите. Овие заштитни мерки вклучуваат спроведување на специфични технологии и процедури дизајнирани да ја заштитат Вашата приватност.

Кои се вашите права?

Под одредени услови утврдени со закон, имате право на пристап, корекција, бришење, ограничување на обработката, преносливост на Вашите лични податоци и право на приговор. Овие Ваши права произлегуваат од Законот за заштита на личните податоци.

Подетално за Вашите права, можете да прочитате во Информацијата за остварување на правата на членовите на Шаховскиот клуб

Доколку сакате да ги остварите горенаведените права што произлегуваат од Законот за заштита на личните податоци, ве молиме пристапете до следниот линк, пополнете го соодветниот образец и испратете ни го преку електронската или преку поштенската адреса наведени подолу.

 • електронска адреса на Офицерот за заштита на лични податоци на Шаховскиот Клуб Алкалоид Скопје, [email protected]
 • телефонски број на Офицерот за заштита на лични податоци: +389 2 3104 000 или
 • поштенска адреса Шаховскиот Клуб Алкалоид Скопје, бул. Александар Македонски 12, 1000 Скопје, Република Северна Македонија – Офицер за заштита на лични податоци.

Доколку сметате дека со обработката на Вашите Лични податоци се прекршени одредбите на Законот за заштита на личните податоци, имате право да поднесете барање пред Агенцијата за заштита на личните податоци како надлежен орган за вршење на надзор над законитоста на преземените активности при обработката на личните податоци на територијата на Република Северна Македонија.

With this information, we hereby inform the members, as data subjects, about the manner and procedure of exercising their rights in relation to the personal data processed by the Chess Club ALKALOID Skopje (hereinafter “Chess Club”) in accordance with the provisions of the Law on personal data protection.

As members whose personal data are processed by ALKALOID AD Skopje, you have the right to be informed in detail about:

 • Identity of the controller (Chess Club) and his/her contact information
 • Contact details of the Personal Data Protection Officer
 • Objectives and legal basis for processing
 • The legitimate interests of the Chess Club (if processed in accordance with this legal basis)
 • Categories of entities whose data are processed and categories of personal data that are processed
 • Users to whom personal data is made available for use
 • Retention period
 • Is the data transferred to third countries

This information for exercising the rights of the members is published on the website of the Chess Club, and at the same time you can get this information in the official premises of the Chess Club, or it can be directly delivered to you in paper or electronic form.

In addition to the members of the Chess Club, this information also refers to the participants in tournaments organized by the Chess Club.

А. RIGHTS OF THE DATA SUBJECTS

As a member whose personal data is processed by the Chess Club, you have the right to submit requests for the exercise of your rights prescribed by law, as follows:

Right to access

At your request, the Chess Club is obliged to inform you what data it collects about you, what are the objecives for their processing, what is the retention period and if the Chess Club discloses the data to third parties.

Right to rectification

At your request, the Chess Club will rectify and amend your personal data, if your personal data is inaccurate, incomplete or out of date and if their processing is not in accordance with the provisions of the Law on personal data protection.

Right to erasure

At your request, the Chess Club will delete your personal data if the purpose for which they were processed is fulfilled, if you withdrew the processing consent, if the data were processed illegally, if you objected to the processing or for compliance with the Chess Club’s legal obligation to delete data when there is no longer a legal basis for processing.

Right to restriction of processing

At your request, the Chess Club will restrict the processing of your personal data, if you dispute their accuracy in the period until we confirm their accuracy, if you consider the processing illegal, but you object to the deletion or if you need the data for exercising legal requirements.

Right to data portability

At your request, the Chess Club will transfer your personal data in a structured, commonly used and machine-readable format or will transmit it to another club. This right is applicable when processing personal data on the basis of consent or agreement and when processing is performed by automated means.

Right to object

You have the right to object based on a specific situation related to you, if the processing of your personal data is based on legitimate interest either for the purposes of scientific or historical research or for statistical purposes.

Right to withdraw consent

At any time, you have the right to withdraw the previously given consent to the use of your personal data. Submit the withdrawal of consent to the Chess Clun ALKALOID Skopje in accordance with the procedure described below.

B. PROCEEDURE FOR EXERCISING YOUR RIGHTS

Manner of submission of request

To exercise the rights in section A of this Information, you can submit an adequate request. The requests for exercising each individual right are published on the website of the Chess Club . The adequate request can be submitted in several ways:

а) In printed form by filling in the adequate request and submitting it in person or by mail in an envelope marked “Request for __________ (enter the adequate name for the request) to the Archive of the Chess Club ALKALOID Skopje, at Blvd. Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje, Republic of North Macedonia, with a special note “to the Data Protection Officer”

b) In electronic form, by filling in the adequate request and submitting it to the e-mail address of the Data Protection Officer [email protected]

c) At the telephone number of the Data Protection Officer: +389 2 3104 000

The request should be legible and neatly filled out and signed. Each form / request contains guidelines for filling it out.

The request sent to the Chess Club ALKALOID Skopje, must contain the following information:

 • Your identification – full name and surname
 • Contact information for feedback: address, telephone number, email
 • Explanation and basis for the request
 • If specified in the request itself, confirmation of your identification

Handling the request

The person responsible for handling your request is the Data Protection Officer. Upon receipt of the request, it is entered in the register of received requests and it is reviewed. If the Data Protection Officer has a reasonable doubt about your identity, as the submitter, he/she may request that you provide additional information in order to verify your identity. If your identity is confirmed, an assessment of the merits of the claim is made. If, despite the submission of additional information, your identity cannot be confirmed, the request is rejected by submitting an explanation.

The data protection officer has the right to request additional documents or information in order for you to exercise your right. The information that will be sent to you in written or electronic form, will be in the form of notification regarding the request, which will inform you about the activities undertaken by the Chess Club, the conclusion and the instruction for further action. If your request is rejected, the notification will state the reasons for the inability to exercise the right, the conclusion and the instruction for further action.

Notices will be sent to you in written or electronic form where possible, unless otherwise requested.

Deadlines for handling

The Chess Club is obliged to provide you with information on the undertaken activities without undue delay and in any case in accordance with the legally prescribed deadlines, within 1 month, i.e. within 3 months at the latest in case of complexity of the request. The Chess Club will inform you of any extension of the deadline, within one (1) month from the date of receipt of the request, together with the reason for the delay.

If the Chess Club does not take action upon your request within one month of receiving the request, the Chess Club is obliged to inform you of the reasons for not taking action and the possibility to submit a request to the APDP, as well as the possibility of using court protection. The deadline for processing a request for rectification of your personal data is 15 days. The deadline for handling a request for erasure of your personal data is 30 days.

Compensation payment

According to the Law on Personal Data Protection, the provision of the necessary information regarding your request is provided free of charge. In exceptional situations, if the Chess Club deems that your request is obviously unfounded or excessive, especially because of its recurring nature, the Chess Club may charge you a fee, and will inform you about it, taking into account the scope, complexity and time required to provide the information or communication or to handle your request.

The Chess Club has the right to reject your request if you do not agree to pay the required fee necessary to take the appropriate action.

Closure of request

With the submission of the necessary notification by the Chess Club to you, the request is considered closed.

If you have additional questions or requests regarding the processing of personal data by the Chess Club as a controller, you should send them to the Data Protection Officer, by telephone +389 2 3104 000 or by e-mail: [email protected]